A cookie-k segítenek szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába!
További információRendben
Kölcsönzési FeltételekJelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://www.szerszam-gepkolcsonzo.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról https://www.szerszam-gepkolcsonzo.hu/tajekoztatok/inf-7.html és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: https://www.szerszam-gepkolcsonzo.hu/tajekoztatok/inf-7.html


1.    SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve:
KAZAL Kft.
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 1188 Budapest, Podhorszky utca 21/A
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt

Cégjegyzékszáma:
01-09-929054
Adószáma: 14987335-1-43
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Bíróság Cégbíróságán

Telefonszáma:
+36(20)2893499
Elektronikus levelezési címe: info@szerszam-gepkolcsonzo.hu

A szerződés nyelve: Magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

B”Ecoland Üzleti Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt felelősségű társaság
1188 Budapest, Tiszavirág utca 81/b   
06-30-944-0481
info@becoland.hu


2.    ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

1.    A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.    A jelen Szabályzat 2021. január hó 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

3.    Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

4.    Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.


3.    A WEBOLDAL CÉLJA

A weboldal célja a Szolgáltató gépkölcsönzőjében bérelhető szerszámok és gépek ismertetése. Az egyes eszközöknél megjelenített képek, illetve színek illusztrációk lehetnek, ezért azok a tényleges formájuktól, színüktől eltérhetnek.

Szolgáltató semmilyen módon nem vállal felelősséget:

1.    Az internetes hálózatban fellépő működési hibákért, ill. a weboldal használatának ezen hibákon alapuló akadályoztatásáért, zavaraiért és az ezekből adódó következményekért.
2.    Bármilyen adat, vagy akár elküldött, akár fogadott e-mail elvesztéséért, meg nem érkezéséért, késlekedéséért és az ebből adódó következményekért.
3.    Akár a küldő akár a fogadó oldalán a spam-szűrő túlzott aktivitása miatt a leveleknek Levélszemét/Spam/Promotion stb. mappába kerüléséért, illetve az ebből adódó következményekért, esetleges elvesztésért, törlésért.
4.    Bármelyik kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodásért, akár a küldő, akár a fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén.
5.    Bármely az ügylet során használt szoftver nem megfelelő működéséért.
6.    Bármilyen rendszer vagy programhiba, rendkívüli esemény, vagy technikai hiba következményeiért.

Szolgáltató előzetes értesítés nélkül is fenntartja a jogot bármely ár, adat, határidő és egyéb paraméter, valamint a szerződési feltételek megváltoztatására. Ezen változtatás, vagy bármely módosítás a Weboldalon való megjelenés, feltüntetés időpontjában lép életbe.

Ügyfél teljes körűen és korlátlanul felel az általa megadott adatokért, különösen az esetlegesen más (harmadik) személy személyes adatainak megadásából származó jogkövetkezményekért.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben az Ügyfél részéről megadott adatok, paraméterek, megjegyzések, ill. bármilyen Ügyfél általi kommunikáció vagy tett értelmileg kifogásolhatóak és/vagy sértőek, megbotránkoztatóak, az ÁSZF szerint szabálytalanok, jogszabályt sértenek, vagy Szolgáltató részére érdeksérelmet okoznak, úgy az előállt helyzet jellegétől függően Szolgáltató Ügyfél ügyleti ajánlatát szabálytalannak tekintse és törölje, vagy akár Ügyfelet a Webáruház szolgáltatásaiból kizárja.

Weblap oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek, akiknek adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
A Weblap oldalain található termék és márkanevek, logók, nemzetközi jelölések, termékképek és borítók a jogos tulajdonosuké, ott kizárólag információnyújtás céljából szerepelnek.

Szolgáltatón kívül a Weboldalra mutató linket csak úgy szabad elhelyezni, hogy az nem keltheti azt a benyomást, hogy a Weboldal vagy Szolgáltató javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását. A linkelő honlap nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt Weboldalról, valamint a Weboldal és a linkelő honlap között fennálló jogviszonyról. A linkelő honlap nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén Szolgáltató jogosult a honlapra mutató link azonnali eltávolíttatására, ha az oldal Szolgáltatója azt felszólítás ellenére sem távolítja el, továbbá jogosult arra is, hogy a jogsértéssel összefüggő és felmerült kárának megtérítését követelje.

Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.szerszam-gepkolcsonzo.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.


4.    REGISZTRÁCIÓ / MEGRENDELÉS

1.    Felhasználó a weboldalon történő megrendelésével / regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

2.    Felhasználó a megrendelés / regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A megrendelés / regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.    A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4.    A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.


5.    VEGYES RENDELKEZÉSEK

1.    Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

2.    Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

3.    Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

4.    Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.


6. GÉPEK BÉRLÉSÉHEZ (bérleti szerződés megkötéshez) SZÜKSÉGES IRATOK ÉS FELTÉTELEK:

1. Cég esetén:

- Érvényes cégkivonat vagy érvényes aláírási címpéldány
- Érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya                                         
- Céges bélyegző
- Meghatalmazás  (amennyiben az átvevő nem aláíró személy)
- Esetenként kezes saját irataival+ hitelt érdemlő irat, hogy a céghez tartozik (megbiz.vagy munkaszerződés

2. Magánszemély esetén :

- Érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya
- Saját névre szóló friss közüzemi számla (víz,villany,gáz,telefon…)
- Esetenként kezes saját irataival, aki a fent leírt feltételeknek megfelel. Lehet családtag is. (Ha egy háztartásban élnek, elég egy közüzemi számla az adott vagy elmúlt hónapról.)

3. A bérlés személyi feltételei a következők:

- 18. életév betöltése
- Érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya
- Személyes megjelenés
- A bérlő és (vagy) a gépet használó személy alkoholos befolyásoltság alatt nem állhat
- Bérleti szerződés (és annak feltételei) aláírással történő elfogadása.

4. A bérlés anyagi feltételei a következők:

- Bérleti díj fizetése
- Kaució (letéti díj) fizetése (gép értékétől függően)
- Okozott kár megtérítése

Fentiek hiányában, a gép értékének megfelelő kaució kifizetésével vihető el a gép!
A bérlő a rá bízott gépért mindaddig anyagilag felel, míg azt az üzletbe vissza nem szállította.


7. BÉRLÉSI INFORMÁCIÓK, DÍJAK, KEDVEZMÉNYEK

Az oldalon feltüntetett bérleti díjak Forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák.
- Napi díj = 24óra
- Az óradíjjal nem jelölt gépek minimális bérleti díja 24 óra.
- Türelmi idő 1 óra!
- 4 óra időtartamon belüli késés esetén fél napi, 4 órán túli késés esetén egész napi bérleti díjat számolunk fel!
- 4 órás kölcsönzés: napidíj x 0,6
- Munkaszüneti napokra a kölcsönzési díj: napi díj x 0,5
- Hétvégi kölcsönzés: szombat nyitástól-hétfő nyitásig: napi díj x1,5

Kedvezmények

- 1 hetet meghaladó bérleti idő esetén:   8%
- 2 hetet meghaladó bérleti idő esetén: 10%
- 3 hetet meghaladó bérleti idő esetén:  20%

kedvezményt biztosítunk, valamint hétvégi kölcsönzés esetén 1,5 napot számolunk.

Hétvégi kölcsönzés esetén, amennyiben a bérelt eszköz hétfő nyitásig (7:00 és 8:00 között) nem kerül vissza hozatalra, a kedvezmény nem érvényesíthető és a teljes bérleti díj kerül felszámolásra!

Kedvezmények össze nem vonhatóak és az előre meghatározott és kifizetett időszakra vonatkoznak.

Nyitva tartási időben lehetséges kölcsönözni, illetve vissza hozni. (Kivételes esetben ettől eltérő időben csak előzetes megbeszélés esetén, felár fizetése mellett lehetséges. A felár összege 3000 Ft + a legközelebbi nyitás időig járó bérleti díj)

Egyes gépeknél a bérleti díjon felül egyéb költségek is felszámításra kerülnek (pl.: korong kopás, véső-fúrószár, egyéb tartozékok stb.)

Készülékeinket tisztán bocsájtjuk rendelkezésükre, amennyiben Önnek nincs ideje a gépet megtisztítani, abban az esetben 1 200 Ft tisztítási díjat számolunk fel.


8.    PANASZKEZELÉS RENDJE

1.    Weboldalunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

2.    Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

3.    Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

4.    Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

5.    A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu
 
6.    A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Név: Dr. Óvári László
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu
 
7.    A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

8.    Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

9.    A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

10.    Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

11.    Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:
•    az eljáró bíróságot;
•    a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
•    az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
•    azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
•    a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.


9.    ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:

https://www.szerszam-gepkolcsonzo.hu/tajekoztatok/inf-5.html


KAZAL Kft.
Budapest, 2021. január 01.